THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH DO VIRUS CORONA CHỦNG MỚI GÂY RA(Tổng hợp đường dẫn)